O nás

Tenis ve Vlašimi má dlouhou historii, když první zápasy byly odehrány již v roce 1895. Tenisové kurty jsou umístěny v nádherném prostředí vlašimského zámeckého parku. Areál je určen pro členy i nečleny z řad široké veřejnosti. V současné době působí naše mužstva v kategoriích minitenis, babytenis, mladší žáci, starší žáci a dospělí.

Tenisová škola

V našem areálu funguje tenisová škola (nejenom) pro děti a dorost. Škola je určená pro děti všech výkonnostních kategorií (závodní i nezávodní hráči). Cílem je vést děti ke sportovnímu soutěžení, fair play a zásadám tenisové etiky. V současné době působí naše mládežnická mužstva v kategoriích minitenis, babytenis, mladší žáci a starší žáci.

Informace o zpracování osobních údajů

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
v souvislosti s členstvím v oddílu/klubu
TENIS VLAŠIM, z.s. (dále jen TV)

TV tímto informuje své členy, že za účelem své spolkové činnosti zpracovává jejich níže uvedené osobní údaje.

1 jméno a příjmení,
2 datum narození,
3 adresu místa pobytu,
4 u cizince také adresu místa, kde se převážně zdržuje a státní občanství,
5 rodné číslo.
(dále jen „Osobní údaje“)
Do spolkové činnosti, při níž jsou osobní údaje zpracovávány, patří zejména výkon sportovní činnosti (např. účast na soutěžích), evidence členské základny TV, plnění členské povinnosti vůči střešním sportovním organizacím a sportovním svazům, podávaní žádostí o dotace, granty, vyřizování pojištění apod.
TV dále informuje, že uvedené Osobní údaje o členech budou zpracovávány a uchovávány až po dobu 10 let po ukončení jejich členství. V případech, kdy jsou osobní údaje součástí historických, sportovních a obdobných dokumentů dokládajících činnost dané TV (např. kroniky, síně slávy, výkazy výsledků soutěží apod.), budou uchovávány po celou dobu existence TV.
TV, při plnění svých členských povinností vůči organizacím, kde je TV sdružena, předává Osobní údaje o svých členech těmto subjektům:
• příslušným sportovním svazům,
• České unii sportu, z.s. (ČUS),
• příslušnému Okresnímu sdružení ČUS a Servisním centrům sportu ČUS,
a to za účelem
• vedení evidence členské základny sportovního svazu na základě jeho vnitřních předpisů, provozování sportovní činnosti a identifikace na soutěžích,
• vedení evidence členské základny ČUS na základě jejích vnitřních předpisů.

Osobní údaje mohou být rovněž předávány příslušným orgánům státní správy a samosprávy (obce a kraje) a to především při podávání žádostí o dotace, granty apod.
TV upozorňuje, že v případě, kdy zájemce o členství v SK/TJ výše uvedené Osobní údaje pro účely spolkové činnosti neposkytne, nemůže se stát jejím členem.
Jestliže člen poskytne TV pro usnadnění komunikace své telefonní číslo a/nebo email, budou tyto zpracovávány a uchovávány po dobu jeho členství v TV.
Člen je srozuměn se svým právem:
• mít přístup ke svým Osobním údajům (dle čl.15 Nařízení),
• požadovat jejich opravu (dle čl. 16 Nařízení),
• na výmaz Osobních údajů bez zbytečného odkladu, pokud jsou dány důvody podle čl. 17 Nařízení,
• na omezení zpracování Osobních údajů v případech dle čl. 18 Nařízení,
• na přenositelnost údajů v případech stanovených v čl. 20 Nařízení,
• podat proti Správci údajů stížnost podle čl. 77 Nařízení.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

Tenis Vlašim, z. s.
IČ: 07346328
č.p. 151, 257 26 Radošovice
Bankovní účet: 5424156319/0800